Home / Quản lý chất lượng BV (page 4)

Quản lý chất lượng BV

Tháng 01/2020: Kết quả khảo sát ki-ốt không hài lòng người bệnh giảm mạnh so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 01/2020 có tổng 01 phiếu đánh giá và không có lượt ý kiến không hài lòng (phiếu …

Đọc thêm

Tháng 12/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 12/2019 có tổng 02 phiếu đánh giá và 03 lượt ý kiến không hài lòng giảm 80% …

Đọc thêm

Tháng 11/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 11/2019 có 02 phiếu đánh giá và 15 lượt ý kiến không hài lòng giảm 16,7% so …

Đọc thêm

Tháng 10/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 10/2019 có tổng 04 phiếu đánh giá và 18 lượt ý kiến không hài lòng giảm 21.7% …

Đọc thêm

Hội thi “Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế tại BV Tai Mũi Họng TP.HCM năm 2019”

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế và Kế hoạch số 4744 ngày 30/8/2019 của Sở Y Tế về triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành …

Đọc thêm

Tháng 9/2019: số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh giảm so với cùng kỳ

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 09/2019 có tổng 12 phiếu đánh giá và 23 lượt ý kiến không hài lòng tăng 4% …

Đọc thêm

Lễ ký kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và Kế hoạch số 4744/KH-SYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế về triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải …

Đọc thêm