Giám đốc
TS.BS CKII LÊ TRẦN QUANG MINH
Phó giám đốc
BS CKII TRƯƠNG MỸ THỤC UYÊN
Phó giám đốc
TS.BS CKII NGUYỄN THANH VINH
Phó giám đốc
BS CKII KHƯU MINH THÁI