Các phòng chức năng

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Phòng Hành chánh Quản trị

Phòng tài chính kế toán

Phòng Điều dưỡng

Phòng Công nghệ Thông tin

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Phòng Chỉ đạo tuyến – Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Đang cập nhật

Phòng Công tác Xã hội

Đang cập nhật

Phòng vật tư trang thiết bị y tế

Đang cập nhật…