Quản lý chất lượng BV

17/01/2023
Bệnh viện Tai Mũi Họng tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2022

Thực hiện kế hoạch 962/QĐ-BVTMH ngày 15 tháng 11 năm 2022 của bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tự kiểm tra bệnh viện năm 2022 Ngày 17/11/2022, BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã thành lập 01 đoàn kiểm tra thành phần gồm: Ban Giám đốc, các trưởng phó khoa/phòng, và một số thành viên […]

Đọc thêm >>
05/01/2022
Tháng 12/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 12/2021 ghi nhận có 02 phiếu và 02 đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá giảm 100%. […]

Đọc thêm >>
03/01/2022
Bệnh viện Tai Mũi Họng tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2021

Thực hiện kế hoạch 773/KH-BVTMH ngày 30 tháng 12 năm 2021 của bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tự kiểm tra bệnh viện năm 2021 Ngày 31/12/2021, BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã thành lập 01 đoàn kiểm tra thành phần gồm: Ban Giám đốc, các trưởng phó khoa/phòng, và một số thành viên […]

Đọc thêm >>
05/12/2021
Tháng 11/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 11/2021 không có ý kiến đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không thay đổi.   Số […]

Đọc thêm >>
05/11/2021
Tháng 10/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 10/2021 không có ý kiến đánh giá. So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không thay đổi.   Số […]

Đọc thêm >>