30/08
2017

Thông báo V/V triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017

THÔNG BÁO

V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017

Căn cứ Công văn số 5141/SYT-TCCB ngày 01/6/2017 của Sở Y tế về việc thỏa thuận phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Bệnh viện Tai Mũi Họng;

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BVTMH ngày 03/4/2017 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tuyển dụng viên chức năm 2017,

Nay Bệnh viện Tai Mũi Họng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017 tập trung tham dự nghe phổ biến nội quy xét tuyển vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại Thư viện – Lầu 4 Khu C Bệnh viện Tai Mũi Họng.

(Đính kèm danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017)./.

Danh sách Xét tuyển Viên chức năm 2017.pdf