23/06
2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO

V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2
xét tuyển viên chức năm 2020

 Căn cứ Công văn số 2681/SYT-TCCB ngày 11.5.2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Tai Mũi Họng;
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-BVTMH ngày 15.4.2020 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;
Nay Bệnh viện Tai Mũi Họng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 tập trung tham dự nghe phổ biến nội quy xét tuyển viên chức vào lúc 10 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường – Lầu 4 Khu C Bệnh viện Tai Mũi Họng.

(Đính kèm danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2020)./.

Nơi nhận:
– Ban Giám đốc;
– 21 Khoa Phòng;
– Lưu: VT, TCCB.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)TS.BS. Lê Trần Quang Minh

File đính kèm: Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2020