03/08
2023

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ THANH LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, Y DỤNG CỤ NĂM 2022