07/07
2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỰ TOÁN GÓI THẦU SỬA CHỮA NÂNG CẤP 2 ỐNG SOI MỀM 11101VP SN 66587, 67033 VÀ MODULE XỬ LÝ HÌNH ẢNH TC 301 SN TQ809228-P