09/08
2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỰ TOÁN CÁC GÓI THẦU BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ CÁC TRANG THIẾT BỊ THUỘC KHOA XÉT NGHIỆM 2023