11/09
2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỰ TOÁN BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CT SCANNER, HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHỤP XQUANG