01/07
2024

Thông báo mời báo giá gói thầu “Triển khai nâng cấp quản lý dược, vật tư y tế vào hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện FPT. e Hospital”