25/01
2024

Thông báo mời báo giá gói thầu ” Triển khai nâng cấp Dược vào hệ thống phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT. Ehospital”