13/07
2020

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO
V/v danh sách kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2)
xét tuyển viên chức năm 2020

 Căn cứ Công văn số 2681/SYT-TCCB ngày 11.5.2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Tai Mũi Họng;
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-BVTMH ngày 15.4.2020 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;
Nay Bệnh viện Tai Mũi Họng thông báo danh sách kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020.
(Đính kèm danh sách kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020)./.

 

Nơi nhận:                                                                                                          GIÁM ĐỐC

– Ban Giám đốc;                                                                                                     (Đã ký)
– 21 Khoa Phòng;
– Lưu: VT, TCCB.                                                                                   TS.BS. Lê Trần Quang Minh

 

 FILE ĐÍNH KÈM: Danh sách kết quả kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020.