05/02
2021

Tháng 01/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh tăng

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 01/2021 ghi nhận có 01 phiếu và 02 đánh giá.

So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không lòng tăng 100% (tháng 01/2020: 01 phiếu và 00 lượt ý kiến).

Số lượt không hài lòng tháng 01/2021

Số lượt không hài lòng tháng 01/2020

 

Biểu đồ so sánh số lượt không hài lòng tháng 01/2021 so với cùng kỳ năm 2020

So với tháng 01/2021 và cùng kỳ năm 2020, số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh tăng nhẹ, do tình hình chung vào những tháng đầu năm bệnh viện lúc nào cũng có số lượt khám chữa bệnh tăng, dẫn đến số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh tăng theo. Vì vậy, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tập trung rà soát và có các phương án cải tiến những vấn đề người bệnh hài lòng trong việc cung ứng dịch vụ tại khoa khám bệnh.

 Phòng Quản lý chất lượng