08/11
2023

MỜI CHÀO GIÁ DỰ TOÁN CÁC GÓI THẦU: SỬA CHỮA THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CAMERA KÍNH HIỂN VI OPMI MOVENA…