13/12
2019

Không đóng dấu của đơn vị lên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy