25/11
2020

Hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2020

Căn cứ Công văn số 6887/SYT-NVD của Sở Y Tế TP.Hồ Chí Minh ngày 20/11/2020 về việc hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc.

Bệnh viện Tai Mũi Họng đã thực hiện  truyền thông phòng, chống kháng thuốc kháng sinh nhằm hưởng ứng tuần lễ phòng , chống kháng thuốc từ ngày 18-24/11/2020  và báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc kháng sinh. Truyền thông về phòng chống kháng thuốc trên các phương tiện đại chúng: băng rôn, đăng tải trên website bệnh viện với nội dung:

“Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta”.

 Tập huấn Quản lý sử dụng Kháng Sinh trong Bệnh Viện với Ds.Võ Hoàng Tin (Khoa Dược – Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh) dành cho mạng lưới quản lý sử dụng kháng sinh, cán bộ y tế tại bệnh viện về: Tình hình đề kháng kháng sinh, Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh….

  • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc kháng sinh cho nhân viên y tế và người dân.

  

Khoa dược