28/12
2020

Bệnh viện Tai Mũi Họng tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2020

Thực hiện kế hoạch 223/KH-BVTMH ngày 22 tháng 9 năm 2020 của bệnh viện Tai Mũi Họng về việc tự kiểm tra bệnh viện năm 2020

Ngày 13/10/2020, BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã thành lập 01 đoàn kiểm tra (gồm 02 tổ) thành phần gồm: Ban Giám đốc, các trưởng phó khoa/phòng, và một số thành viên hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo các nội dung:

  • Kiểm tra đánh giá việc thực hiện qui chế khám chữa bệnh, việc thực hiện các qui trình khám chữa bệnh, việc thực hiện nội qui, qui định của bệnh viện, thực trạng hoạt động cải tiến chất lượng của các khoa/phòng để kịp thời khắc phục những vấn đề tồn tại nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
  • Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện trong năm 2020 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
  • khảo sát hài lòng người bệnh và khảo sát sự không hài lòng người bệnh thông qua kiot.

Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá chung chất lượng bệnh viện đã cho thấy những mặt làm được, bên cạnh đó cũng có những vấn đề còn tồn tại. Qua đó, Bệnh viện đã từng bước hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chú trọng việc đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, tuân thủ bộ quy tắc mô thức giao tiếp chuẩn giữa nhân viên y tế cũng như đối với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.

Nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình chuyên môn; Bệnh viện đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của một bệnh viện chuyên khoa hạng I.

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

– Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá      : 78/83 tiêu chí

– Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí              : 94%

– Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng                      : 315 (có hệ số : 340)

– Điểm trung bình chung các tiêu chí                      : 4.00

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

Kết quả chung chia theo mứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5Tổng số tiêu chí
Số lượng tiêu chí đạt0013491678
% tiêu chí đạt0016.6762.8220.5178

 

Một số hình ảnh tự kiểm tra bệnh viện năm 2020

 

Phòng Quản Lý Chất Lượng