Home / Giới thiệu / Thành tích của bệnh viện

Thành tích của bệnh viện

Số Quyết định Ngày ký QĐ Cấp khen thưởng Hình thức khen Nội dung
Năm 2006
Bộ Y tế Bằng khen Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2006.
582/QĐ-UB 09.02.2007 UBND TP.HCM Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2006
1338/2006/QĐ-CTN 11.12.2006 Chủ tịch nước Huân Chương LĐ Hạng 3 Có thành tích XS trong tác từ năm 2001-2005 góp phần vào SN xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
173/QĐKT-LĐLĐ 24.11.2006 LĐLĐ TP.HCM Bằng khen Có thành tích XS trong công tác XD và phát triển BV giai đoạn 1986-2006
4675/QĐ-UBND 19.10.2006 UBND TP.HCM Tặng Cờ Truyền thống Tặng Cờ truyền thống nhân KN 20 năm ngày thành lập BV
Năm 2007
236/QĐ-BYT 21.01.2008 Bộ Y tế Bằng khen Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2007.
781/QĐ-UBND 22.02.2008 UBND TP.HCM Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2007
644/QĐ-BYT 26.02.2008 Bộ Y Tế Bằng khen Có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2007
Năm 2008
299/QĐ-BYT 02.02.2009 Bộ Y Tế Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2008
746/QĐ-UBND 25.02.2009 UBND TP. HCM Giấy chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm 2008
Năm 2009
600/QĐ-BYT 12.02.2010 Bộ Y Tế Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009
643/QĐ-UBND 04.02.2010 UBND TP. HCM Giấy chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009
3743/QĐ-UBND 06.8.2009 UBND TP.HCM Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tại các Trung tâm chữa bệnh 05, 06 (giai đoạn từ 2004-2008)
2523/QĐ-UBND 08.6.2010 UBND TP.HCM Bằng khen Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ V (2005-2010)
Năm 2010
682/QĐ-UBND 16.02.2011 UBND TP.HCM Chứng nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2010
681/QĐ-UBND 16.2.2011 UBND TP.HCM Cờ Tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2010
477/QĐ-BYT 18.2.2011 Bộ Y tế Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện 2010
1658/QĐ-TTg 22.9.2011 Thủ tướng CP Bằng khen Có thành tích trong công tác từ 2006-2010 góp phần vào SN xây dựng CNXH và BVTQ
1250/QĐ-BYT 26.4.2011 Bộ Y tế Bằng khen Có thành tích XS trong việc thực hiện đề án 1816 của BYT giai đoạn 2008-2010
4994/QĐ-UBND 17.10.2011 UBND TP.HCM Bằng khen Về thành tích XS trong công tác Tổ chức, triển khai và phối hợp thực hiện đề án 1816 của BYT từ 2008-2011
800/QĐ-UBND 23.02.2011 UBND TP.HCM Bằng khen Hoàn thành XS nhiệm vụ 2 năm liên tục 2009-2010
55/QĐ-CĐYT 21.02.2011 Công đoàn Y tế Việt Nam Cờ Công nhận BV XS toàn diện năm 2010
Năm 2011
68/QĐ-CĐYT 26.12.2011 Công đoàn Y tế Việt Nam Bằng khen Có thành tích XS trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011
912/QĐ-UBND 24.02.2011 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2011 (BV.TMH +12 K/P: P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.MX, K.Nhi-TH, K.TĐMC, K.TH)
172/QĐ-BYT

(hiệu lực từ ngày ký)

18.01.2012 Bộ Y tế Cờ Tặng cờ thi đua của Bộ Y tế  năm 2011
559/QĐ-BYT 22.02.2012 Bộ Y tế Bằng khen Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Xuất sắc toàn diện năm 2011.
66/ QĐ-CĐYT 23.02.2012 Công đoàn Y tế VN Cờ Công nhận BV XS toàn diện năm 2011
Năm 2012
1320/QĐ-CTN   (hiệu lực từ ngày ký) 29/8/2012 Chủ tịch Nước Huân Chương LĐ Hạng 2 Đã có thành tích Xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2011, góp phần vào Sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
680-QĐ/ĐU 14/5/2012 Đảng ủy Sở Y tế Giấy khen Tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 19/5 (19/5/2011-19/5/2012)
078QĐ-KT/CĐN 29/6/2012 Công Đoàn Ngành Y tế Giấy khen Đạt giải trong Hội thi “Gia đình và kiến thức giao thông” ngành Y tế năm 2012.
1529/QĐ-SYT 28/12/2012 Sở Y tế Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Truyền thông – Giáo dục sức khỏe năm 2012.
Năm 2013
209/QĐ-SYT 06.02.2013 Sở Y tế Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2012
958/QĐ-UBND 26.02.2013 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2012
108/QĐKT-LĐLĐ 22.02.2013 LĐLĐ TP.HCM Bằng khen Có thành tích XS trong phong trào thi đua 75 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012
3370/QĐ-UBND 25.6.2013 UBND TP.HCM Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế thành phố giai đoạn 2008-2013.
1283/QĐ-BYT 17.4.2013 Bộ Y tế Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong công tác Khám, chữa bệnh năm 2012.
2563/QĐ-UBND 17.5.2013 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu 14 Tập thể lao động xuất sắc 2012 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Khám bệnh, K.Phẫu thuật).
283/QĐ-SYT 26.12.2013 Sở Y tế Giấy khen Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP.HCM năm 2013
Năm 2014
750/QĐ-UBND 19.02.2014 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2013
1502/QĐ-UBND 28.3.2014 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu 13 Tập thể lao động xuất sắc 2013 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật).
Năm 2015
715/QĐ-UBND 13.02.2015 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2014
2724/QĐ-UBND 09.6.2015 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu 15 Tập thể lao động xuất sắc 2014 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.TCKT, P.CNTT, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật, K.KSNK).
2725/QĐ-UBND 09.6.2015 UBND TP.HCM Bằng khen Hoàn thành xuất săc  nhiệm vụ 2 năm liên tục 2013-2014
Năm 2016
3372/QĐ-UBND 01.7.2016 UBND TP.HCM Công nhận danh hiệu 12 Tập thể lao động xuất sắc 2015 (P.TCCB, P.ĐD, P.KHTH, P.HCQT, K.Dược, K.XNXQ, K.Mũi xoang, K.THTM, K.Nhi-TH, K.Tai ĐMC, K.TH, K.Phẫu thuật,).