06/09
2022

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2
xét tuyển viên chức năm 2022

  Căn cứ Công văn số 4812/SYT-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế về việc thống nhất Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Tai Mũi Họng;
   Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-BVTMH ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về xét tuyển viên chức năm 2022.
    Nay Bệnh viện Tai Mũi Họng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 tập trung tham dự nghe phổ biến nội quy xét tuyển viên chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 09 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường – Lầu 4 Khu C Bệnh viện Tai Mũi Họng.
(Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2022)./.

 

Nơi nhận:
– Ban Giám đốc;

– 21 Khoa Phòng;
– Lưu: VT, TCCB.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Ts.BsCKII. Lê Trần Quang Minh

 

File đính kèm: Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2022